Skip to main content
CUC2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu - postdigitalna znanost i obrazovanje / CUC2022: Opening up in a closed world - postdigital science and education

Cijeli program »

Pozvano predavanje: Antica Čulina (Institut Ruđer Bošković; Netherlands Institute of Ecology): "Otvoreno znanstveno istraživanje za dobrobit društva i obrazovanja"

četvrtak, 27 listopada 2022
14:30 - 16:00

Šibenik 1 / stream

Predsjednica Programskog odbora: Ljerka Čulina, CARNET

Open Scientific Research for better Society and Education

Research life-cycle has previously been largely closed to those outside of a research group. What others would be able to see, and only if published open access, was just the final research result, commonly published within a journal article. However, open science is changing this narrative – published result is only a tip of the iceberg. The bulk of the iceberg consists of research plan, collected data, protocols, data processing and analytical codes, and software. How can these be of use in research, society, and education? Is open science one of the ways to increase public trust in science? How soon do we need to educate young generation about transparent research practices?

In this talk, and based on my long-term involvement with open science, and science (ecology) I will provide some answers to the above questions. First, I will demonstrate how the outcomes of open science (registries of studies, data, software etc) can accelerate scientific progress, and where these can be found and used for educational purpose. Here, I will largely focus on ecology and life sciences, but the principles can be applied to other fields too. Then, I will discuss the role of open science in increasing trust in science, both by scientists and by general public. Finally, I will present my views on how early we need to start educating students in open research practices. Learning these skills is currently largely lacking in curricula, especially in early education (primary and secondary school). Yet, open science skills are essential component in the toolkit of a modern researcher.

 

Otvoreno znanstveno istraživanje za dobrobit društva i obrazovanja 

Istraživački ciklus je dugo vremena uglavnom bio zatvoren za one izvan istraživačke skupine koja je provodila istraživanje. Ono što bi ostalima bilo dostupno, uz uvjet da je objavljeno u otvorenom pristupu, bio je jedino konačni rezultat istraživanja, obično objavljen u znanstvenom članku časopisa. Međutim, otvorena znanost mijenja ovaj narativ – objavljeni rezultati samo su vrh ledenjaka. Najveći dio ledenjaka sastoji se od plana istraživanja, prikupljenih podataka, protokola, analitičkih kodova te softvera. Kako oni mogu biti od koristi u istraživanju, društvu i obrazovanju? Je li otvorena znanost jedan od puteva ka povećanju povjerenja javnosti u znanost? Koliko rano trebamo educirati mlade generacije o transparentnim istraživačkim praksama? 

U svom izlaganju, a na temelju svog dugogodišnjeg bavljenja otvorenom znanošću, a i samom znanošću (ekologijom) pokušat će dati odgovore na gore postavljena pitanja. Pokazat će kako elementi otvorene znanosti (registri studija, podaci, softver) mogu ubrzati znanstveni napredak, gdje ih pronaći i kako koristiti u obrazovne svrhe. Ovdje će se pretežno usredotočiti na ekologiju i znanosti o životu, ali načela se mogu primijeniti i na druga područja. Zatim će govoriti o ulozi otvorene znanosti u povećanju povjerenja u znanost, od samih znanstvenica i znanstvenika te od šire javnosti. Na kraju će iznijeti svoja stajališta o tome koliko rano trebamo započeti s obrazovanjem studentica i studenata u otvorenim istraživačkim praksama. Učenje ovih vještina trenutno u velikoj mjeri nedostaje u nastavnim planovima i programima, posebice u ranom obrazovanju (osnovna i srednja škola). Ipak, vještine otvorene znanosti bitne su značajke modernih istraživačica i istraživača. 


Predstavljanje projekta e-Sveučilišta
Dragana Kupres
Otvoreno znanstveno istraživanje za dobrobit društva i obrazovanja
Antica Čulina
Otvorenost kroz faze
Goran Hajdin
Dijana Oreški
Dijana Plantak Vukovac
Daria Jandrečić
Ljerka Čulina

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC